Документи

Законска и подзаконска регулатива
Стратешки оквири

СТРАТЕГИЈА развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године.
Преузмите документ

АКЦИОНИ ПЛАН за период од 2021. до 2026. године, за спровођење Стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године.
Преузмите документ

Ex post анализа спровођења Стратегије развоја образовања у Србији до 2020. године.
Преузмите документ

СТРАТЕГИЈА научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2021. до 2025. године „Моћ знања“.
Преузмите документ

СТРАТЕГИЈА развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период 2020 – 2025. година.
Преузмите документ

АКЦИОНИ ПЛАН за период 2020 – 2022. године за примену Стратегије развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период 2020-2025. година.
Преузмите документ

СТРАТЕГИЈА развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године.
Преузмите документ

Србија и Агенда 2030 – Мапирање националног стратешког оквира у односу на циљеве одрживог развоја

Преузмите документ

Средњорочни план Министарства просвете за период од 2024. до 2026. године за спровођење стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године

Преузмите документ

Законодавни оквири

Закон о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020)
Преузмите документ

Закон о предшколском васпитању и образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон и 10/2019)
Преузмите документ

Закон о основном образовању и васпитању
(„Сл. гласник РС“, бр. 55/2013, 101/2017, 10/2019 и 27/2018 – др. закон)
Преузмите документ

Закон о средњем образовању и васпитању
(„Сл. гласник РС“, бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 52/2021)
Преузмите документ

Закон о дуалном образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 101/2017 и 6/2020)
Преузмите документ

Закон о уџбеницима
(„Сл. гласник РС“, број 27/2018)
Преузмите документ

Закон о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон)
Преузмите документ

Правилници

Правилник о дипломама за изузетан успех у основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, број 139/2022) .
Преузмите документ

Правилник о ресурсном центру („Службени гласник РС“, број 80/2021).
Преузмите документ

Приручници
За наставнике
 1. IQ приручник за наставнике 2022. Развој кључних компетенција ученика (PDF документ)
 2. Збирка примери из праксе наставника разредна настава (PDF документ)
 3. Спречавање осипања ученика из образовног система (PDF документ)
 4. Настава оријентисана на учење (PDF документ)
 5. Наставник као истраживач (PDF документ)
 6. Лидерство наставника: пут ка трансформисању образовања (PDF документ)
 7. Приручник за диверсификацију програма предшколског васпитања и образовања (PDF документ)
 8. Наставник као рефлексивни практичар (PDF документ)
 9. Компетенције за демократску културу  (PDF документ)
 10. Како до допунске квалитетне настaве (PDF документ)
 11. ПРИРУЧНИК за наставнике грађанског васпитања у првом циклусу основног образовања и васпитања (PDF документ)
 12. ПРИРУЧНИК за наставнике грађанског васпитања у другом циклусу основног образовања и васпитања (PDF документ)
 13. ПРИРУЧНИК за наставнике грађанског васпитања у гимназији (PDF документ)
 14. Медијска писменост (PDF документ)
 15. Кључне компетенције за целоживотно учење (PDF документ)
 16. Америчка историја у учионици (PDF документ)
 17. Приручник Кључни принципи – развој и имплементација политике подршке за инклузивно образовање (PDF документ)

 18. Национални извештај о резултатима истраживања читалачке писмености (PDF документ)
 19. Менторство-водич за наставнике у школама (PDF документ)
Scroll to Top