Кључне компетенције

Време динамичних промена, посебно у науци, техници и технологији захтева од сваког појединца да стално, током целог живота, унапређује своја знања и вештине, ради ефикасног одговора на свакодневне животне изазове.

Образовање се такође налази пред изазовима који су последица динамичних промена. Основно питање је како припремити младе за живот испуњен личним и професионалним изазовима? Шта је потребно да понесу из основне и средње школе, са факултета ради лакшег сналежења у свету брзих и честих промена?

Један од одговора на ова питања је образовање усмерено на развој компетенција ученика.

Шта се подразумева под компетенцијом? Знања, вештине и ставови.

Како их развијамо? На сваком часу, на сваком наставном предмету путем активности током којих ученици уче решавајући задатке, проналазећи одговоре на конкретна и проблемска питања, самостално или као чланови мањих група.

Које компетенције? Кључне компетенције за целоживотно учење које је у мају 2018. усвојио Савет Европске уније и које представљају унапређени оквир кључних компетенција из 2006. године.

Кључне компетенције за целоживотно учење (2018.) суписменост, вишејезичност, математичка компетенција и компетенција у науци, технологији и инжењерству, дигитална компетенција, лична, друштвена и „учити како научити“ компетенција, грађанска компетенција, предузетничка компетенција, културна освешћеност и изражавање.

За успешно развијање ових компетенција препоручују се савремени приступи настави и учењу а један од њих је и интердисциплинарни приступ који омогућава ученику да знања о једној појави развија из угла различитих наставних предмета, да их повезује у смислене целине и да их користећи различите вештине примењује.

Полазећи од значаја кључних компетенција, циљева, мера и активности у Стратегији развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године, IQ Иницијатива за квалитетно учење је превела документ Савета Европске уније у намери да наставницима пружи подршку при развијању комепетенција ученика.

Кључне компетенције за целоживотно учење (PDF документ)

Scroll to Top