Oд вредновања до подржавања процеса учења

Квалитетан процес наставе и учења је процес у коме ученик активно учествује у свом учењу и који активно гради/конструише знања уз помоћ наставника и његових смерница. То је процес усмерен на учење током кога се развијају компетенције ученика и вештине неопходне за квалитетан и успешан лични, грађански и професионални живот у 21. веку.

Саставни део процеса наставе и учења је оцењивање, процес који се остварује у сталној комуникацији наставника и ученика, процес у коме наставник саопштава ученику шта је постигао и шта треба да ради да би постизао више и боље. На овај начин оцењивање постаје интегрални део процеса учења. Није једнократна активност која се остварује у одређеним временским периодима, већ је континуирани процес, баш као и учење. То је процес који не служи процени шта је ученик научио већ процес који подржава учење.

Наглашено је да је оцењивање континуирана активност и најцелисходнија када прати учење, када тече напоредо са учењем.

Континуирано оцењивање је свакодневно праћење и усмеравање учења, а не оцењивање постигнућа ученика. Пружа информације не само шта ученици знају, разумеју и умеју, већ и како су то постигао, који облик рада је за њих најпогоднији. Континуирано оцењивање и наставнику и ученику казује каква врста помоћи је потребна и у чему. Оно пружа увид у све јаке и слабе стране учења и ученика. Резултати и налази континуираног учења, с тога, могу непосредно да се користе за индивидуализацију и диференцијацију наставе и учења, друге начине прилагођавања наставе и планирање додатне подршке у учењу.

Континуирано оцењивање укључује самопроцењивање и наставника и ученика. Самопроцењивање подразумева разматрање, критичку анализу активности, поступака, понашања у настави и учењу.  Самопроцењивање је једна од најважнијих компоненти учења. Она је кључна за успостављање саморегулисаног учења, у коме ученици преузимају одговорност за учење и постају способни за целоживотно учење.

Прелазак са оцењивања шта је научено, ка формативном оцењивању које је саставни део свакодневног наставног рада и учења у школи, представља корак у стварању културе оцењивања. Она се пре свега састоји у сталној комуникацији и размени између наставника и ученика.

Неке од карактеристика оваквог, континуираног оцењивања су и да:

  • подржава учење и доприноси квалитету учења и наставе;
  • повећава мотивацију за учење и оспособљава ученика за самопроцењивање сопствених постигнућа;
  • омогућава конструктивно вршњачко вредновање;
  • спречава понављање неуспеха и потешкоће у учењу, а тиме и могуће осипање ученика и рано напуштање школе;
  • пружа информације наставнику, ученику и родитељу о напретку у учењу, као и о остварености циљева и исхода учења, постизању стандарда постигнућа и развоју компетенција ученика;
  • омогућава наставнику потпун увид у развој вештина и знања, начину учења, ставовима и понашању сваког појединачног ученика;
  • даје податке и за сумативно, не само формативно оцењивање.

У настави усмереној на учење, оцењивање је средство којим наставник:

  • процењује претходно знање и вештине које ученици поседују – дијагностичко средство. На основу добијених резултата, наставник прилагођава свој рад како би осигурао да се учење настави и истовремено процењује ефекте сопственог рада и у складу с тим, осмишљава наредне кораке;
  • прати и подржава напредовање у учењу – формативно оцењивање; подржава и охрабрује учење, повећава мотивацију за учење и оспособљава ученика за самопроцењивање постигнућа;
  • вреднује у којој мери је ученик остварио очекиване исходе и достигао стандарде – сумативно оцењивање.

Квалитетан процес наставе и учења подразумева оцењивање као његов саставни део, оцењивање као континуирани процес, оцењивање које подржава учење, охрабрује и мотивише ученике.

За израду овог текста коришћена је следећа литература:

√Anderson, L.W. (2013). Настава оријентисана на учење (за наставнике оријентисане на постигнућа). Солун: Центар за демократију и помирење југоисточне Европе.

https://kvalitetnoucenje.org.rs/wp-content/uploads/2023/04/nastava-orijentisana-na-ucenje.pdf

√Оквир националног курикулума – основе учења и наставе – I део. Пројекат Подршка развоју људског капитала и истраживању – Опште образовање и истраживање. ИПА 2011. Необјављени документ.

Текст приредила

Биљана Стојановић, МА

Scroll to Top