Поступци и правила

Велики део дисциплинских проблема и ометања у одељењу може се спречити планирањем поступака и правила у одељењу пре него што почне школска година. Сваки наставник треба да испланира поступке и правила у свом одељењу у зависности од особина ученика и одељењске средине.

Поступци се односе на свакодневне рутинске ученичке активности (предавање радова, оштрење оловака, прелазак с једне активности на другу), док правила говоре о томе шта је прикладно понашање у одељењу.

Дефинисање правила

Постављање правила која ученицима дају оквир за прикладно понашање нужно је за стварање дисциплине у одељењу. Ученицима мора бити јасно шта је у
одељењу допуштено, а шта није.

Усагласити правила у одељењу с правилима у школи

Правила која наставник постави у одељењу не смеју бити у супротности с правилима школе, јер ће у том случају имати проблема и ученици и наставник. Ако се наставник не слаже с неким школским правилом, треба о томе да поразговара с директором школе или с колегама на седници наставничког већа.

Ученицима јасно навести правила

Правила морају ученицима бити јасна како се време у одељењу не би трошило на њихово (поновно) разјашњавање.

Објаснити зашто је свако од правила потребно

Ученици треба да схвате да правила нису постављена због нечије самовоље, него да би се заштитила права и интереси свих у одељењу. Расправа о правилима подстиче ученике на размишљање о правима и дужностима и тако утиче на њихов морални развој. Кад схвате разлог за неко правило, ученици су више склони томе да га се придржавају.

Навести правила у позитивним терминима

Долазићемо у школу на време боље је него Нећемо каснити. Иако разлика не изгледа велика, забране стварају лошу атмосферу која негативно утиче на односе између наставника и ученика. Осим тога, правила изречена у позитивним терминима говоре ученицима о томе како треба да се понашају, док правила изречена у негативним терминима говоре само шта се не сме чинити, али не и како се треба понашати.

Одабрати мањи број правила

Треба да буде највише од 5 до 7 правила. Да би била ефикасна, ученици треба да их стално буду свесни и чим их прекрше, треба да им буде јасно да су то учинили. Ако је правила превише, ученици их једноставно забораве. Стога је добро написати их на плакату и држати на видљивом месту у учионици.

Укључити ученике у процес доношења правила

Добро је донети правила у сарадњи са ученицима због следећих разлога:

  • кад ученици учествују у доношењу правила, онда их сматрају својима, а то повећава вероватноћу да ће их се придржавати. Чак и ако их наставник пусти да сами донесу правила, ученици обично одаберу она која би и сам наставник одабрао
  • заједничко доношење правила подстиче унутрашњу контролу понашања, насупрот
    спољашњој
  • сарадња помаже ученицима да уоче вредности које стоје иза неког правила (нпр.
    поштовање или одговорност)
  • заједничко доношење правила подстиче развој моралног закључивања

Учење поступака и правила

Правила и поступци морају се учити као и свако друго градиво. Не можемо очекивати да ученици запамте и схвате поступке и правила тако што ћемо их само навести. Треба их објаснити, разговарати са ученицима о њима и, кад је то могуће, демонстрирати их. То је посебно важно код млађих ученика.

Надгледање правила и поступака

Није довољно ученике само научити поступцима и правилима, него је потребно стално надгледати да ли их они поштују и примењују. Успешни наставници реагују на лоше понашање, отклоне га и одмах укажу на правило које је тим понашањем прекршено. Неки ученици ће се држати правила само зато што она постоје. Други ће их се придржавати зато што знају да их наставник надгледа. На тај се начин спречава велики део недисциплинованог, ометајућег понашања.

Scroll to Top