Родитељ/старатељ/други законски заступник сарадник школе и партнер наставника

„Најважније ствари у дечијим животима су сигурност, љубав, прихваћеност и охрабривање.“ –Б. Милер[1]

За развој и одрастање детета/ученика у здраву и одговорну личност,  личност спремну да се суочи са изаовима и превазиђе их, од посебне важности су сигурност, љубав, прихваћеност, охрабривање и то треба да добија у породици али и у школи.

Породица и породично окружење, школа и школско окружење заједнички учествују у формирању личности детета/ученика кроз процес васпитања и образовања.

Процес васпитања и образовања деце/ученика се одвија и у породичном и у школском окружењу. Породица и породично окружење су првенствено одговорни за васпитање, али и за образовање и представљају примарну средину за учење. Школа и њено окружење су првенствено одговорни за образовање, а учионица, школа и школско окружење је средина у којој је учење примарно, учење усмерено на развој компетенција и културе целоживотног учења.

У формирању личности детета/ученика породица и школа заједно учествују избог тога је важно  успоставити сараднички, партнерски однос између школе и наставника са једне стране и родитеља/старатеља/другог законског заступника са друге.

Како успоставити овај однос?

Путем успостављања добре и квалитетне комуникације која је заснована на међусобном уважавању, поверењу и разумевању. Добра и квалитетна комуникација између родитеља/старатеља/другог законског заступника, наставника и школе у целини је полазиште за изградњу партнерског односа који је и једнима и другима подстицај и ослонац за разумевање развојног пута детета/ученика. Наставник и школа помаже родитељима/старетељима/другим законским заступницима да разумеју и подрже развојни пут детета/ученика, а породица омогућава наставнику и школи да сагледа и разуме услове у којима дете/ученик одраста. Ово је посебно важно за децу/ученике који захтевају додатну подршку јер породица школи пружа информације о томе какав рад даје најбоље резултате. Успостављање добре и конструктивне комуникације требало би да допринесе бољим постигнућима ученика, као и превазилажењу проблема са којима се ученик суочава током свог одрастања, како личних тако и оних у учењу.

Изградња партнерских односа, заснованих на ваљаној комуникацији, одражава се на бољи успех ученика, интеграцију у вршњачку групу, смањење ризичног понашања и одустајање од школовања, као и на подршку ученицима за живот у 21. веку који је испуњен честим променама и изаовима.

Активно укључивање родитеља/старатеља/другог законског заступника у образовање деце реализује се на различитим нивоима који су законском регулативом сектора образовања прописани. То подразумева:

  • индивидуални ниво – комуникација родитеља/старатеља/другог законског заступника са одељенским старешином и/или предметним наставницимакоја је усмерена на индивидуална постигнућа детета (знања, вештине, ставови, понашање) као ученика и члана школске заједнице;
  • одељенски ниво – укључивање родитеља/старатеља/другог законског заступника у решавање изаова са којима се одељење суочава;
  • школски ниво – укључивање родитеља/старатеља/другог законског заступника у орган управљања – школски одбор, Савет родитеља, стручни актив за развојно планирање, различите тимове (нпр. тим за инклузивно образовање, тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, тим за професионални развој и др.);
  • локални ниво – укључивање родитеља/старатеља/другог законског заступника у Локални савет који је формиран на нивоу локалне самоуправе[2].

Активно укључивање и изградња партнерских односа подразумева и добро разумевање процеса наставе и учења, односно процеса током кога се развијају компетенције ученика путем остваривања исхода и достизања образовних стандарда постигнућа. За осигурање доброг разумевања од школе се очекује да родитељима/старатељима/другим законским заступницима омогући, кроз различите облике и активности, додтна објашњења која ће допринети разумевању смисла, значења, улоге и важности компетенција, исхода и стандарда постигнућа и добити од новог приступа настави и учењу и начина на које родитељи могу да допринесу њиховом остварењу. Такође, од школе се очекује да укључи родитеље/старатеље/друге законске заступнике у процес самовредновања рада школе.

Сарадња може и треба да се огледа и кроз добровољни рад родитеља у догађајима важним за школу, ученике и процес учења, у хуманитарним, спортским, уметничким, културним и другим догађајима које организује школа.

Школа, такође, треба да разматра одговарајуће иницијатива родитеља.

Ефикасна и ефективна сарадња и партнерство родитеља/старатеља/другог законског заступника и школе и наставника доприноси бољем разумевању природе процеса учења, бољим постигнућима и понашању ученика, спречавању осипања, одустајања од школовања.

Биљана Стојановић, МА образовних политика

За израду овог текста коришћена је следећа литература и законска регулатива:

→Правилник о општинском савету родитеља („Сл. гласник РС“, број 72/2018);

→Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021);

→Радосављевић, Б. Ђелић, Ј. Чукурановић, Г. Врачар, М. Мучибабић, И. Стојановић, Н. Станојевић, Ј. Михаиловић, Б. Јовановић, О. (2016). Корак напред у сарадњи школе и родитеља – Водич за одељењске старешине, Београд, Педагошко друштво Србије. https://www.unicef.org/serbia/publikacije/korak-napred-u-saradnji-%C5%A1kole-i-roditelja

→Anderson, L.W. (2013). Nastava orijentisana na učenje (za nastavnike orijentisane na postignuća). Solun: Centar za demokratiju i pomirenje u jugoistočnoj Evropihttps://kvalitetnoucenje.org.rs/wp-content/uploads/2023/04/nastava-orijentisana-na-ucenje.pdf

→Оквир националног курикулума – основе учења и наставе – III део: смернице и водич за примену. Пројекат Развионица (Подршка развоју људског капитала и истраживању – Опште образовање и развој људског капитала, ИПА 2011) необјављен документ.

Интернет странице;

https://obrazovanje.org/page/roditelji-i-nastavnici/

https://prosveta.gov.rs/kategorija/publikacije/ – Живот у демократској породици

[1]Преузето са странице https://najboljamamanasvetu.com/mudrosti-i-izreke-o-roditeljima-i-deci/5d3b00f0bee16c0afb6f772b#page=14

[2]Члан 121. Закона о основама система образовања и васпитања. Закон је доступан на страници https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_osnovama_sistema_obrazovanja_i_vaspitanja.html

Scroll to Top