Стратегија развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године

Влада Републике Србије је на 61. седници, 3. јуна 2021. године усвојила Стратегију развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године и Акциони план за период од 2021. до 2023. године, за спровођење Стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године.

Основе развоја предуниверзитетског и универзитетског образовања у Републици Србији у XXI веку поставила је Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године. Основе чине четири стуба која се односе на повећање квалитета, обухвата, релевантности и ефикасности образовања, а ради стварања услова за лични и професионални развој сваког појединца, као и за развој друштва и државе заснованих на знању.

Иницијативу за израду новог стратешког документа, као свеобухватног документа јавне политике у области образовања и васпитања, покренуло је Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Разлози за покретање ове иницијативе су били:

  • престанак важења Стратегије развоја образовања у Србији (2012 – 2020.) крајем 2020. године;
  • усаглашавање политика у образовању са научним, техничким, технолошким и одрживим развојем и савременим кретањима у друштву и економији;
  • усаглашавање прописа из области образовања са међународним документима, иницијативама и новим стратешким оквиром Републике Србије;
  • укључивање тема које нису биле део претходног стратешког оквира а чија реализација је започета (нпр. дуално образовање и др.).

Текст Стратегије и пратећег Акционог плана је доступан у одељку Литература и преузет је са интернет странице МПНТР (http://www.mpn.gov.rs/dokumenta-i-propisi-2/)

Предшколско васпитање и образовање

Предшколско васпитање и образовање у Републици Србији се остварује у складу са Законом о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС“, бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон и 10/2019) и Правилником о основама програма предшколског васпитања и образовања ( „Сл. гласник РС-Просветни гласник“, број 16/18).

Основе програма предшколског васпитања и образовања су усмерене на целовит развој детета применом интегрисаног приступа учењу, повезивањем игре са другим активностима, као и изградња смислених односа међу вршњацима и између деце и одраслих.

Чланом 3. наведеног правилника прописано је сукцесивно увођење Основа програма у предшколске установе.

1.09.2021. Правилник о основама програма предшколског васпитања и образовања почеће да се примењује у предшколским установама на територијама:
→ градова Ниш, Панчево, Зрењанин, Краљево, Крагујевац, Бор и Прокупље;
→ градских општина Барајево, Вождовац, Звездара, Лазаревац, Нови Београд, Палилула;
→ општина Жагубица, Кладово, Неготин, Кула, Ковин, Бела Црква, Алибунар, Бачка Паланка, Врбас, Темерин, Стара Пазова, Ада, Кањижа, Сента, Бечеј, Рума, Пећинци, Шид, Ариље, Пожега, Нова Варош, Прибој, Пријепоље, Сјеница, Љиг, Горњи Милановац, Врњачка Бања, Рековац, Кнић, Блаце, Куршумлија.

Закон и правилници који регулишу предшколско васпитање и образовање су доступни у одељку Литература.

Основно образовање и васпитање

Од школске 2021/2022. године, односно од 1.09.2021. године почиње примена Плана и програма наставе и учења за четврти разред основог образовања и васпитања и Плана и програма наставе и учења за осми разред основог образовања и васпитања.

Примена нових планова и програма у завршним разредима првог и другог циклуса основног образовања и васпитања заокружен је процес примене нових планова и програма наставе и учења који је почео са сукцесивним увођењем школск е2018/2019. године.

Закон и правилници који регулишу основно образовање и васпитање су доступни у одељку Литература.

Опште средње образовање и васпитање

Опште средње образовање и васпитање се остварује у гимназијама а нови планови и програми наставе и учења су почели да се примењују од школске 2018/2019. школске године.

Од школске 2021/2022. године, односно од 1.09.2021. године почиње примена Плана и програма наставе и учења за четврти разред гимназије свих смерова (типова).

Нови планови наставе и учења укључују и одређени број изборних програма и то:

→ Верска настава/ Грађанско васпитање – ученик бира један од понуђених програма;
→ Други страни језик – школа прави листу страних језика у складу са кадровским потенцијалима а ученик бира језик са понуђене листе, језик који је учио током другог циклуса основног образовања и васпитања;
→ Изборни програми који имају за циљ развијање знања и вештина ученика у одређеним областима. У сваком разреду ученик бира два изборна програма са понуђене листе, а може да настави и у другој години исте програме које је учио током прве године. Током првог и другог разреда гимназије листу изборних програма чине: Језик, медији и култура, Појединац, група и друштво, Здравље и спорт, Образовање за одрживи развој, Уметност и дизајн, Примењене науке. У трећем и четвртом разреду гимназије листу изборних програма чине: Примењене науке 1, Примењене науке 2, Основи геополитике, Економија и бизнис, Религије и цивилизације, Методологија научног истраживања, Савремене технологије. Примењене науке су подељене на 1 и 2 јер су једне усмерене ка техници и технологији а друге ка медицини.

Закон и правилници који регулишу средње образовање и васпитање су доступни у одељку Литература.

Scroll to Top