Стручно усавршавање

Развој кључних компетенција за целоживотно учење и општих међупредметних компетенција је назив програма стручног усавршавања који је одобрен Одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја, број 610-00-0463/2/2021-07 од 28. јуна 2021. године. Организатор и реализатор наведеног програма стручног усавршавања је Удружење IQ Иницијатива за квалитетно учење у партнерству са Центром за образовне политике и Удружењем наставника „ДУГА“.

Општи циљ програма је јачање професионалних компетенција наставника, стручних сарадника и директора за планирање и реализацију процеса наставе и учења путем остваривања исхода, развијања компетенција и достизања образовних стандарда постигнућа а ради развијања компетенција ученика, односно ради развијања знања (применљивих, функционалних), вештина и ставова ученика неопходних за њихов даљи развој, наставак школовања и професионалну оријентацију.

Програм Развој кључних компетенција за целоживотно учење и општих међупредметних компетенција доприноси развијању компетенција у областима:

  • Поучавање и учење (К2),
  • Подршка развоју личности детета и ученика (К3),
  • Комуникација и сарадња (К4).

Наведеним програмом стручног усавршавања биће обухваћено 360 учесника (наставници разредне наставе, наставници предметне наставе, наставници изборних програма, родитељи, наставници представници одређених школских тимова и стручних актива) из 12 основних школа са територије Републике Србије.

Реализација овог програма стручног усавршавања почиње половином септембра 2021. године и бесплатна је за школе и учеснике.

Scroll to Top