Тешкоће у учењу – дислексија, дисграфија и хиперактивност

Тешкоће у учењу односе се на специфичне сметње у психичким процесима које онемогућују разумевање и употребу језика, као и на сметње у говору, читању, писању или рачунању. Процењује се да у популацији школске деце има око 5% деце с таквим тешкоћама и то око четири пута више дечака него девојчица.

Деца с таквим тешкоћама нису ментално заостала, сензорно оштећена, нити имају емоционалних сметњи. Код одређивања тих сметњи битно је постојање разлике између дететових интелектуалних потенцијала и стварног постигнућа. Притом ваља искључити деловање осталих спољашњих или унутрашњих чинилаца који би могли узроковати слабо школско постигнуће.

Неки стручњаци сматрају да се у категорију деце са специфичним тешкоћама у учењу могу сврстати сва деца која имају просечан количник интелигенције, а у школском успеху у појединим областима заостају два разреда иза својих вршњака. О томе у којој су мери те сметње независне од опште менталне развијености, говоре биографски подаци о многим чувеним људима који су у младости патили од специфичних тешкоћа у учењу. Тако се, на пример, зна да су Алберт Ајнштајн и Томас Алва Едисон били дислексичари, који су врло тешко научили да читају, док је Ханс Кристијан Андерсен био дисграфичар, са изразитим тешкоћама у писању. Сви они су се једва провлачили у школи. Новија сазнања у тој области говоре да се у позадини тешкоћа у учењу налазе специфичне развојне сметње које треба на време уочити како би се избегло проглашавање детета ментално заосталим.

Посебно је важно нагласити да такве тешкоће у учењу готово увек изазивају школски неуспех, али и да сваки школски неуспех не мора бити проузрокован специфичним тешкоћама у учењу.

Општи знаци који упућују на специфичне тешкоће у учењу јесу следећи:

 • нормална или чак натпросечна интелигенција;
 • неусклађеност интелигенције и постигнућа;
 • заостајање у постигнућу у специфичним областима;
 • сметње пажње или висока растресеност;
 • слаба моторна координација;
 • перцептивне сметње (попут искривљавања гласова, слова, речи или бројки);
 • тешкоће у просторној оријентацији;
 • тешкоће с мотивацијом и саморегулацијом понашања;
 • специфичне сметње у памћењу и говору;
 • незрелост у социјалним вештинама;
 • неразвијене вештине учења.

Дислексија

Треба истаћи да је за већину деце са специфичним тешкоћама у учењу највећи проблем овладавање почетним читањем и писањем. Дислексија је термин који се користи за сметње у читању које су повезане с неуролошким чиниоцима који доводе до тешкоћа у примању и обради визуелних дражи у централном нервном систему.

Главни показатељи дислектичности код детета јесу:

 • тешкоћа у повезивању слова и гласа;
 • замена сличних слова у читању;
 • неизговарање слова на крају речи;
 • додавање слова која у речи не постоје;
 • погађање речи.

Дисграфија

Сличне погрешке повезане с дисфункцијом психомоторних центара централног нервног система могу се испољити и у писању.

Тада је реч о дисграфији. Најчешћи знаци који упућују на ову сметњу јесу:

 • незграпан и нечитак рукопис;
 • изостављање слова и замена слова у речи;
 • писмо огледало за нека слова и бројке (нпр. код писања с, з, е, 3, 1);
 • писање речи заједно.

Како помоћи деци с тешкоћама у учењу

 • важно је што раније препознати врсту сметње која доводи до тешкоће у учењу;
 • задатке треба тако прилагодити тако да омогућују постизање почетног успеха;
 • треба задавати краће задатке и давати непосредне повратне информације;
 • треба се усмерити на увежбавање основних вештина како би се савладале перцептивне сметње;
 • често треба проверавати разумевање градива.

Хиперактивност и поремећај пажње

Посебну врсту сметње која отежава почетно школско учење чини поремећај пажње ихиперактивност. То је једна од најраширенијих сметњи која се обично уочава с поласком детета у школу, а односи се на немогућност дуже усредсређености на одређен садржај или активност. Такво дете реагује на превише дражи одједном, не може се селективно усмерити на само један извор дражи, немирно је и увек у покрету. Но, треба напоменути како таква деца не морају нужно имати слабији школски успех. Кад је реч о раширености тог поремећаја у школској популацији, обично се говори о 3 до 5% деце.

Како помоћи хиперактивној деци

При избору стратегија рада могућа су три приступа:

 • увежбавање задатка или вештина (читања, писања, цртања) у малим корацима;
 • увежбавање процеса у ужој области на задацима усмеравања и задржавања пажње;
 • комбинација увежбавања задатка и процеса, нпр. увежбавање перцептивне дискриминације на бројкама и словима.
Scroll to Top