Вредновање квалитета реализације међупредметне теме

Вредновање је процес током кога се процењује квалитет рада установе а добијени подаци су значајни за процес унапређивање квалитета рада установе.

Обавља се кроз самовредновање и спољашње вредновање а на основу показатеља (индикатора) који су прописани Правилником о стандардима квалитета рада установе („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, број 14/2018).

У школи процес самовредновања спроводи тим за самовредновање који у складу са чланом 130. став 14. тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. Закон, 10/2019, 27/2018 – др. Закон и 6/2020) формира директор школе.

Самовредновање је континуирани процес преиспитивања постојеће праксе који се спроводи систематски и транспарентно унутар установе од стане запослених и служи за унапређивање рада запослених и развој установе у циљу остваривања добробити ученика.

Вредновање квалитета реализације међупредметне теме обавља се на основу анализе:

 • посматраних часова од стране наставника који не учествују у реализацији међупредметне теме, наставника који учествују у реализацији теме, стручних сарадника и директора школе;
 • прикупљених података о резултатима посматрања часова и активности унутар међупредметне теме;
 • реализованих активности унутар међупредметне теме;
 • ефеката реализоване теме;
 • разговора/ стручних дискусија након посматраних часова и након реализације међупредметне теме.

Шта посматрамо при посети активностима у оквиру међупредметне теме?

Посматрамо:

 • Активности ученика и то колико су релевантне за међупредметну тему и наставни предмет,
 • доприносе остваривању исхода и циља међупредметне теме,
 • развоју кључних и општих међупредметних компетенција,
 • достизању образовних стандарда постигнућа,
 • личном развоју ученика;
 • релевантност садржаја за међупредметну тему и њихову повезаност са исходима, компетенцијама и образовним стандардима постигнућа;
 • повезаност метода и техника са активностима и садржајима и како доприносе реализацији међупредметне теме;
 • интеракцију између ученика и ученика, ученика и наставника;
 • повезаност различитих наставних предмета унутар међупредметне теме и динамику њиховог укључивања, односно како се наслањају/ ослањају једни на друге.

Кораци у спровођењу вредновања међупредметне теме:

 1. израда плана посете реализацији активности (часова) унутар међупредметне теме;
 2. постављање плана посете на видљиво место у зборници;
 3. позивање запослених у школи да се укључе у посете;
 4. обавештење ученика о посети других наставника, стручних сарадника и директора школе (највише 3 наставника би требало да присуствују активностима);
 5. посета часовима где сваки наставник бележи своја запажања на основу листе која је у прилогу овог текста (прилог);
 6. организовање кратког састанка након реализоване активности између наставника који је активност реализовао и оних који су посматрали. На састанку, наставник који је реализовао активност први износи своје запажања о реализацији, а потом, наставници/ стручни сарадници/ директор, у кратким цртама износе своја запажања (добре стране, уочене слабости и предлози за унапређивање).
 7. израда забелешке са одржаног састанка која садржи рефлексију наставника на реализовану активност као и запажања оних који су активност посматрали Забелешка се доставља координатору тима за међупредметну тему;
 8. координатор за тима за међупредметну тему сакупља све извештаје/ забелешке и на основу њих прави коначни извештај који се представља на
  наставничком већу;
 9. вреденовање активности унутар међупредметне теме подразумева и вредновање од стране ученика (наставници у договору са ученицима бирају начин на који ученици вреднују тему), саставни је део коначног извештаја и подразумева следеће аспекте: колико им је овај начин рада био користан, шта су ново научили, колико је било занимљиво, колико је научено применљиво у животу…
 10. Важно је на нивоу школе урадити рефлексију на реализовану међупредметну тему.

Преузмите прилог: ”Посета часовима” (MS Word)

Scroll to Top